Kleine roetbij
Panurgus calcaratus
Volledig, zwarte, glanzende, schaars behaarde en slanke bijen.
Lengte: vr & m 7- 9 mm.
(Vrij) algemeen op de binnenlandse zand- en leemgronden
Drachtplanten: gele composieten met lintbloemen.
Koekoeksbijen: Bruinsprietwespbij (Nomada fuscicornis)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Mannetje
Paring
Grote en kleine roetbij in 1 bloem
Kleine roetbij met pluimvoetbij
mannetje op Jacobskruiskruid
Mannetje op klein streepzaad
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: scopa bruingeel tot bruinzwart; haren op tergieten 2-4 aanzienlijk korter dan de haren op punt achterlijf; 8-9 mm
Mannetje: binnenkant achterschenen met tandachtig uitsteeksel; antennenleden aan de onderkant (aan 1 kant) iets uitgestulpt en vaak roodbruin gekleurd; 7-9 mm. (zie foto's hieronder).
Vliegperiode: juni-augustus
Habitat: alle soorten korte grazige tot open vegetaties die onder genoemde gele composieten bevatten. Extensief begraasd of beheerd grasland, alle typen bermen, dijken, taluds, parken, landgoederen, grazige plekken op heide terreinen, zandafgravingen.
Nesten: een zelf gegraven nest in de grond. De nesten worden ook hergebruikt.
Bloembezoek
  Kruidachtige planten: echt bitterkruid, gewoon biggenkruid, klein streepzaad, kleine leeuwentand, muizenoor, ruige leeuwentand, schermhavikskruid, stijf havikskruid, vertakte leeuwentand.
zeer waarschijnlijk op meer havikskruiden, veel minder vaak wilde cichorei. Mannetjes zijn soms ook te vinden op paardenbloem en Jacobskruiskruid , maar dan moeten een van de andere genoemde planten ook in de buurt staan. Soms komt kleine roetbij samen met andere wilde bijen op dezelfde bloem voor.
Voorkomen in Nederland: (Vrij) algemeen op de binnenlandse zand en leemgronden.
Beheer: het overgrote deel van de vegetaties waarin de kleine roetbij foerageert en nestelt worden, als dit volgens ecologische principes gebeurt, na de vliegperiode gemaaid. Dus eind augustus begin september; of de vegetatie worden extensief begraasd of volledig met rust gelaten. Het laatste kan er toe leiden dat door vergrassing of successie de noodzakelijke drachtplanten en nestgelegenheid verdwijnen.
 
Kleine roetbij - Panurgus calcaratus (m) op Kleine leeuwentand Terug
 
Kleine roetbij - Panurgus calcaratus (m) op Kleine leeuwentand Terug
 
Kleine roetbij - Panurgus calcaratus (m) op Kleine leeuwentand Terug
 
Paring kleine roetbij Terug
 
Met de digitale camera kunnen in 1 seconde enkele foto's worden gemaakt scroll voor resultaat Terug
 
Paring Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Terug
 
Paring Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Terug
 
Paring Kleine roetbij - Panurgus calcaratus Terug
 
Mannetjes van kleine roetbij en pluimvoet bij op een bloem van kleine leeuentand Terug
 
Voor nectar bezoeken mannetjes ook jakobskruiskruid Terug
 
Kleine roetbij (m) op klein streepzaad Terug
 
Kleine en grote roetbij (m) op gewoon biggenkruid Terug
 
Kleine roetbij op paardenbloem aan hetv eind van het vliegseizoen
 

Bruinsprietwespbij - Nomada fuscicornis (vr) (Wolfgang Rutkies - http://www.rutkies.de)

Terug