Zesbandgroefbij
Halictus sexcinctus
Grote zwarte, bruinachtige behaarde bijen met 6 witte contrasterende haarbanden op het achterlijf
Lengte: vr 14-15, 13-16 mm
Lees meer..
 

--
Vrouwtje: haarbanden einde tergieten smal en punctering eerste tergieten onregelmatig en minder duidelijk in vergelijking met H. scabiosae. Lengte 14-15 mm.
Mannetje: antenne bruinachtig/geelbruin de 3 laatste antenne leden zwart. Lengte
Vliegperiode: vliegt in 2 generaties: half mei- half september zie samenvatting.
Nesten: in de grond.
Bloembezoek: volgens Westrich (1989) onder meer: echt bitterkruid, gewoon knoopkruid, wilde cichorei, speerdistel, gewoon biggenkruid, beemdkroon, vertakte leeuwentand, blauwe knoop, paardenbloem.
Voorkomen in Nederland: zeer zeldzaam voornamelijk in Limburg.
Koekoeksbijen: Sphecodes gibbus
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De soort is in Nederland beperkt tot het zuidoosten. Vroeger werd deze opvallende groetbij regelmatig aangetroffen in Limburg en Noord-Brabant. De meest noordelijke vondst in ons land is van Hulshorst (1949). De meest recente melding is een mannetje bij het Kannerbos op 25 augustus 1986.
H. sexcinctus
is een solitair levende, polylectische soort, die bij voorkeur op composieten (Asteraceae) vliegt. Ze graaft haar nest in de grond. Soms maken verschillende vrouwtjes gebruik van dezelfde nestingang. De nesten bestaan uit een hoofdgang met korte zijgangen die elk eindigen in één broedcel. In het voorjaar verschijnen de bevruchte vrouwtjes, die de nestbouw verzorgen. In de zomer komt de volgende generatie, waarvan alleen de bevruchte vrouwtjes overwinteren.
Meer info en foto's: http://tinyurl.com/83gmwle
  http://www.tierundnatur.de/wildbienen/eb-hsexc.htm  
--
Zesbandgroefbij - Halictus sexcinctus Terug
 
 
Zesbandgroefbij - Halictus sexcinctus (m) (foto Cor Zonneveld) Terug
 
Zesbandgroefbij - Halictus sexcinctus(vr) (foto Wikepedia commons) Terug
 
Zesbandgroefbij - Halictus sexcinctus(vr) (foto Wikepedia commons) Terug