Donkere zijdebij
Colletes marginatus
Donkere bijen met witte, sterk contrasterende haarbandjes op het achterlijf.
Lengte: vr & m 7-10 mm.
Minder algemeen langs de kust en zeldzaam in het binnenland
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbijen: vermoedelijk enkele soorten viltbijen.
Volledige tekst
Foto's
Mannetje & vrouwtje
Bijen op reseda
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Donkere bijen met witte, sterk contrasterende haarbandjes op het achterlijf; lengte 7-10 mm. Beschrijvingen m en vr naar J.Smit. en Blütghen (1930). Voor onderscheid met andere soorten zie tabel.
Vrouwtje: borststuk kort geelbruin- tot okergeelachtig behaard; haarband 1e tergiet in het midden onderbroken, eerste tergiet dicht gepuncteerd met punttussenruime minder dan de puntdiameter; clypeus met fijne lengte rimpels en dun behaard.
Mannetje: borststuk grijsachtig behaard; voor verder onderscheid zie (Tabel zijdebijen).
Vliegperiode: juni - augustus
Habitat: duingebied, vaak op ruderale of gestoorde plaatsen; een soort van het zeedorpenlandschap, ook in wegbermen; in het rivierengebied op rivierduinen.
Nesten: in zandige bodem; foeragerend vooral te vinden in korte grazige vegetaties en pioniervegetaties met onder meer wilde reseda.
Bloembezoek: onder meer hazenpootje, wilde reseda, witte klaver, braam volgens Westrich 1989 ook luzerne, en witte en citroengele honingklaver.
Voorkomen in Nederland: Minder algemeen langs de kust en zeldzaam in het binnenland
Opmerking bij de foto's: onderstaande foto's zijn genomen bij de jachthaven van Vlieland op 15 juni 2011. De vegetatie op de nieuwe dijk om de haven bevindt zich in een overgangsfase van pioniervegetatie naar meer gesloten grasland. De dijk grenst praktisch aan de duinen en aan het bedrijventerrein. In de directe omgeving groeien verschillende drachtplanten waar donkere zijdebij op vliegt: hazenpootje, wilde reseda, braam en luzerne.
Beheer: Waar een enige natuurlijke of antropogene dynamiek aanwezig is, is een speciaal beheer niet noodzakelijk: wind, begrazing en lichte storing kunnen het milieu van de Donkere zijdebij in stand houden. Op andere plekken waar vegetaties met drachtplanten grenzen aan nestgelegenheid moet vegetatiebeheer op de aanwezige drachtplanten worden afgestemd. In ieder geval niet maaien tijdens de vliegperiode.
 
Donkere zijdebij - Colletes marginatus op wilde reseda (mannetje links, vrouwtje rechts) Terug
 
Donkere zijdebij - Colletes marginatus (vrouwtjes met stuifmeel) Terug
   
Donkere zijdebij - Colletes marginatus Terug
   
Donkere zijdebij - Colletes marginatus (mannetje) Terug
 
Donkere zijdebij - Colletes marginatus (mannetjes) Terug
 
Donkere zijdebij - Colletes marginatus (mannetjes) De tweelobbige tong is zichtbaar Terug