Over deze database  
De meest gestelde vraag

De meest gestelde vraag die sinds mijn promotieonderzoek (Koster, 2000 ) naar wilde bijen is gesteld, is 'wat moet ik aanplanten of zaaien voor wilde bijen'. Deze vraag heb ik nooit goed kunnen beantwoorden omdat dat van allerlei factoren afhankelijk is. Rond 2010 heb ik daar de website voor gemaakt Het hangt af van de regio,het landschap en de bodem welke planten je nodig hebt Fluitenkruid zal niet of nauwelijks wilde bijen aan trekken midden in het intensief agrarische landschap de kans wordt veel groter langs houtige begroeiingen. Om toch nog iets te doen om de bezoeker van de website en Facebook tegemoet te komen heb ik de Top 100 van wilde planten en de top 50 voor tuinplanten samengesteld. Dit noodverband is nu niet meer nodig. Aan deze database zullen steeds wilde bijen worden toegevoegd.

Doelgroep
Deze database is gemaakt voor hoveniers, groenbeheerders, opleidingen voor deze beroepen. en tuinbezitters.
De kaartjes
De kaartjes naast de foto’s van de bijen, zijn voor het grootste deel afgeleid van Peeters et al 2012, van een aantal rapporten van inventarisaties, eigen inventarisatie in ruim 25 gemeenten en losse eigen waarnemingen in het hele land. De officiële verspreidingskaartjes in het boek ‘De Nederlandse bijen (Peeters et al 2012), zijn verdeeld in hokken van 5x5 km. Voor de wetenschap is dat zeer belangrijk. Door deze gestandaardiseerde indeling zijn kaartjes die in verschillende periodes ( bijv. om de 25 jaar) zijn samengesteld met elkaar te vergelijken. Aan de hand van deze kaartjes kan worden nagegaan of soorten toe- of afnemen of gelijk blijven.
Hokken en grenzen
Bijen kijken niet naar hokken of grenzen. Bij de kaartjes in deze database gaat het om de vraag welke bijen er in een gebied voorkomen . De exacte verspreiding is hierbij is niet zo belangrijk. Als habitats aan de eisen van de bijen voldoen, zal een aantal van deze bijensoorten zich gaan vestigen in een tuin of ander groen landschapselement. Dat kunnen er enkele zijn, maar ook tientallen.
Afstand van plekken
De afstand tussen de plekken waar de bijen voorkomen en de plekken die we bijenvriendelijk maken kan een barrière zijn. In Nederland moeten barrières voor wilde bijen worden gerelativeerd. De steden Sneek en Leeuwarden die ten opzichte van bijenhabitats zeer ongunstig liggen, zijn hier een voorbeeld van. Zie ook in linker kolom: 'Factoren' die het voorkomen van bijen bepalen.
Betekenis asterisks ( * )
De plekken waar wilde bijen zijn waargenomen, zijn globaal aangegeven. Een asterisk ( * ) kan betrekking hebben op een enkele waarneming van slechts één bij in één 5x5 km-hok, maar ook op het talrijk voorkomen van wilde bijen in 1 tot ca. 6 hokken.
Praktijk
Waar het in de praktijk om gaat is op welke planten vliegen deze bijen. Algemeen voorkomende bijen zullen sneller worden aangetrokken dan zeldzame bijen. In principe hoeven we hier niet al te veel rekening te mee te houden. Het overgrote deel van de planten voor zeldzame bijen wordt vrijwel altijd ook door andere wilde bijen en bloembezoekende insecten bezocht.
In het andere gedeelte van deze database die in de loop van dit jaar per provincie zal verschijnen, worden de wilde bijen per gebied genoemd. De indeling van gebieden zijn globaal en gebaseerd op landschap, streek en grondsoort. Om een indruk te krijgen van de kansen van vestiging van wilde bijen worden per gebied steeds de grondsoorten globaal genoemd. Dat zijn onder meer zand, veen, klei, löss, zavel. Op zware klei- en op veengronden, komen in het algemeen veel minder wilde bijen voor dan op lichtere gronden.
Kaartjes zonder grenzen
Per provincie zijn in principe geen grenzen voor gebieden en steden aangegeven. Ecologisch is zo’n grens moeilijk vast te stellen. De kaartjes zijn alleen bedoeld om een indruk te krijgen welke bijen in een gebied, of in de wijde omgeving van een tuin of andere bloemrijk landschapselement voorkomen. Voor gedetailleerde verspreidingskaartjes wordt verwezen naar Peeters et al, ( 2012).
Wilde bijen en hun planten per provincie, regio of stad
Welke planten bijen aantrekken hangt van de regio af en de plek waar de tuin ligt. Zie daarvoor de link 'Factoren die het voorkomen van bijen bepalen. Het is onmogelijk om per vraag een gedetailleerd antwoord te geven.
Veel minder vaak is de vraag welke bijen vliegen er op een bepaalde plant bijvoorbeeld boswilg. In al deze gevallen wordt verwezen naar deze website. Maar het aantal bijen dat een plant bezoekt, kan per regio sterk verschillen.
Om op beide vragen een beter antwoord te geven is de database opgesplitst in een zoekgedeelte voor planten en voor wilde bijen. De bijen per provincie volgen binnenkort.
Kennis van wilde bijensoorten is niet noodzakelijk
Voor het aanleggen van tuinen en bijenvriendelijk beheer is kennis van bijen niet noodzakelijk. Voor succes moet men meestal meer weten van de planten en/of van ecologisch vegetatiebeheer dan van wilde bijen en globale kennis van nest gelegenheid.
Wilde bijen als metafoor
De bijen moeten we veel meer als metafoor gebruiken. Vooral bij vegetatiebeheer en tuinen waar inheemse planten een belangrijke rol spelen. Als we iets voorde wilde bijen doen, doen we dat ook voor andere insecten en de dieren die daar van leven.