Donkere klaverzandbij
Andrena labialis
Bruinachtig behaarde bijen met onderbroken haarbanden, mannetje met geel gezicht
Lengte: vr 12-14, m 10-12 mm
Lees meer
 
 

-Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl.
Vrouwtje: tergieten 2-4 met smalle geelachtige tot wit verschoten haarbanden; die van het 2e en 3e tergiet zijn breed onderbroken; kop en borststuk bruinachtig behaard; achterlijf afstaand bruinachtig behaard; fimbria bruin tot zeer donker bruin; scopa bruinachtig; lengte 12-14 mm.
Mannetje: gezicht grotendeels geel; kop en borststuk bruinachtig behaard; achterlijf zwart met al dan niet roodachtig gekleurde achterranden; tergieten met onderbroken haarbanden; lLengte; 10-12 mm.
Vliegperiode: eind mei -juni
Habitat: Foerageren in matig voedselrijke graslanden en randen van beplantingen; ook in de bebouwde kom. Een mannetje op zevenblad gevonden in Wageningen (Nijenoordallee, det. H.Wiering)
Nesten: nestelt in zandige tot zavelige bodem.
Bloembezoek
Het meest op rode en witte klaver. volgens Valk, (2017) ook gewone rolklaver.
Voorkomen in Nederland: vrij zeldzaam in het zuidelijk deel van het land: rivieren gebied, Zuid-Limburg en Zeeland.
Koekoeksbijen: Nomada stigma en Sphecodes rubicundus.
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Het is een karakteristieke bewoner van bloemrijke, weinig bemeste graslanden. In Nederland komt Andrena labialis voornamelijk voor in Zuid-Limburg en het rivierengebied. Buiten dit gebied is de soort verspreid waargenomen, maar lijkt hier na 1950 afgenomen. Bij Wageningen zijn nesten waargenomen in een beweid uiterwaardgrasland op klei. Een voorkeur voor horizontale of hellende oppervlakken als nestplek lijkt hier niet te bestaan. Van deze soort zijn grote nestaggregaties bekend en mogelijk is de soort communaal. Andrena labialis is oligolectisch en bezoekt voornamelijk vlinderbloemen (Fabaceae). De vrouwjes lijken een voorkeur te hebben voor rode klaver Trifolium pratense. De mannetjes gebruiken klaverplanten als vaste punten in hun patrouillevlucht op zoek naar vrouwtjes.
 
Donkere klaverzandbij - Andrena labialis (foto Dick Belgers) Terug
 
Donkere klaverzandbij - Andrena labialis Terug
 
Borstelwespbij - Nomada stigma Terug