Goudpootzandbij
Andrena Chrysosceles
Bijen met geheel of gedeeltelijk oranje doorschijnende poten, glanzend achterlijf en grotendeels onderbroken haarbanden die bij het mannetje zeer zwak ontwikkeld zijn. Lengte: vr 9-11, m 8-9 mm
Lees meer
 

Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.
Vrouwtje: rugsegmenten 2-4 met witte haarbanden, haarband 4e segment doorlopend; achterlijf glanzend; fimbria geel of bruingeel, vanaf het 1e rugsegment dicht en fijn gepuncteerd; bovenkant borststuk bruin en onderkant ca. grijswitachtig behaard; poten grotendeels doorschijnend oranjegeel; vleugels oranje geelachtig bij doorschijnend licht. Lengte 9-11mm.
Mannetje: clypeus geelachtig; achterlijf zeer glanzend; rugsegmenten achterlijf aan de basis fijn gepuncteerd en achterranden ca. geel doorschijnend, de middelste segmenten opzij met ijle witte haarbandjes; beharing schelde witachtig, bovenkant borststuk geelbruin; achterranden buiksegmenten met haarbandjes. Poten grotendeels zwart, vanaf het uiteinde van de achterschenen, doorschijnend oranje geel. Lengte 8-9 mm
Vliegperiode: april tot in de eind juni.
Habitat: foerageert in kleinschalige, al dan niet verruigde graslandvegetaties. Vaak in combinatie met kleine landschapselementen, onder meer stedelijke beplantingen inclusief zomen en onderbegroeiing van goed lichtdoorlatende beplantingen of met zijwaartse licht inval; verder onder meer bermen, slootkanten, braakliggende terreinen.
Nesten: nestelt in zelf gegraven nesten in zandige en lichte minerale bodems.
Bloembezoek
Lijkt een voorkeur voor schermbloemen te hebben, onder meer dolle kervel, fluitenkruid, gewone berenklauw en zevenblad. Verder ook op kool, Akkerkers, kruipende boterbloem, look zonder look, meidoorn, paardenbloem,rechte ganzerik kruipende boterbowem, scherpe boterbloem, , paardenbloem, stinkende gouwe en voorjaarsganzerik, zwarte mosterd zevenblad. Houtige soorten: eenstijlige meidoorn, gewone esdoorn,Spaanse aak (Koster 2000).
Voorkomen in Nederland: het zwaartepunt ligt in Zuid-Limburg , Zeeland en het oostelijk gedeelte van het rivierengebied (Rijn, Waal, Maas en IJssel). Daarnaast in het grootste deel van het land verspreid, onder meer in Friesland, Groningen en Zuid-Holland. Verder ook op de pleistocene zandgronden; zowel binnen als buiten het rivieren gebied. Veel of zelfs in hoofdzaak in stedelijk gebied (Koster 2000).
Koekoeksbij: Nomada fabriciana (Roodzwarte dubbeltand)
Beheer: beheer van fluitenkruid lijkt niet noodzakelijk. De evaring leert dat fluitenkruid in relatie met houtige begroeiingen een redelijk goede drachtplant kan zijn. Vooral in combinatie met houtige begroeiing mag fluitenkruid niet voor of tijdens de bloei worden gemaaid. Fuitenkruid is ook voor andere bijen van betekenis.
 
Plaat goudpootzandbij - Andrena Chrysosceles Terug
 
 
 
Kenmerken van Goudpootzandbij - Andrena Chrysosceles Terug
     
Achterpoten t/m de schenen doorschijnend (vr) Rugsegmenten 2-4 met haarbandjes (vr) Buiksegmenten met haarbandjes (m)
Alleen uiteinden van schenen doorschijnend (m) Clypeus geelachtig (m)
 
Goudpootzandbij - Andrena Chrysosceles (vr) op fluitenkruid - Terug
Op 13 mei is goudpootzandbij op tientallen plekken (vrij talrijk, in totaal vele tientallen bijen) in het Maasheggenlandschap tussen Boxmeer en Vierlingsbeek waargenomen; vooral fluitenkruid en minder vaak op gewone berenklauw.
De plekken waar ze werden gezien waren ruige vegetaties op zonnige plekken die grensde aan meidoornheggen en bosje op vochtige bodems.
Op fluitenkruidvegetatie die als een grens tussen akkers en paden in lagen werden ze niet gevonden of over het hoofd gezien.
Het totale beeld van de biotopen in het Maasheggenlandschap komt sterk overeen met de biotopen in het stedelijk gebied.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goudpootzandbij - Andrena Chrysosceles (vr) op fluitenkruid Terug
 
Goudpootzandbij (vr) op gewone berenklauw Terug
 
Goudpootzandbij (vr) op Fluitenkruid Terug
 
Goudpootzandbij (vr) op Fluitenkruid Terug
 
Roodzwarte dubbeltand - Nomada fabriciana - (Foto http://www.corzonneveld.nl) Terug